Rejestr zmian w biuletynie

16.12.2018

Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 4 grudnia 2018 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodna_na_przyjecie_pelnomocnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 14 listopada 2018 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019, opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019, opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Wniosek na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osobyfizyczne"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek na wycinkę drzew - podmioty gospodarcze"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek na wycinkę drzew
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2018 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o kontrolachprzeprowadzonych w 2018 r." na "Informacja o kontrolach przeprowadzonychw okresie 01.01 - 01.08.2018 r."

11.12.2018

Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocyfinansowej Powiatowi Cieszyńskiemu."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocyfinansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej nadofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania ProblemomAlkoholowym w Bielsku- Białej."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu GminyIstebna na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-2030."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu GminyIstebna na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwaływ sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna nalata 2018 - 2030."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ProgramuWspółpracy Gminy Istebna z organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia GminnegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryteriumdochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przezosoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata2019-2023."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z I sesji Rady Gminy Istebna"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad II sesji Rady Gminy Istebna"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 19listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Istebna.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie informacji o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... następna