Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Istebna

Obwieszczenie

Wójta Gminy Istebna

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Istebna

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013 r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Istebna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Istebna wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Istebna

 

Dokument wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Istebna, Istebna 1000,  43-470 Istebna,         pok. 202, II piętro, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7:15 – 15:15, we wtorek w godz. 7:15 - 16:15 i w piątek w godz. 7:15 - 14:15 oraz na stronie internetowej www.istebna.eu

Uwagi i wnioski do dokumentów mogą być składane w dniach 29 września –20 października 2016 r. ustnie do protokołu w budynku Urzędu Gminy, pisemnie na adres: Urząd Gminy, Istebna 1000, 43-470 Istebna oraz elektronicznie na adres e-mail: urzad@ug.istebna.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

Uwagi oraz wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na: Tablicy Ogłoszeń Urzędu, stronie internetowej www.istebna.eu, Biuletynie informacji Publicznej (www.istebna.bip.info.pl)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Istebna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Maria Wiercigroch
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2016 14:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż