Urząd Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowiska:

KONSERWATOR URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
miejsce pracy: Gmina Istebna,  wieś Istebna – Wilcze, Istebna – Pietroszonka.

Do zadań pracownika należy m.in:

 1. Obsługa urządzeń zainstalowanych na SUW Wilcze oraz SUW Pietroszonka zgodnie z DTR lub zaleceniami zawartymi w instrukcjach do tych urządzeń,
 2. Obsługa urządzeń zainstalowanych na ujęciu Istebna Wilcze oraz SUW Pietroszonka,
 3. Obsługa zamkniętego zbiornika wody uzdatnionej zlokalizowanego między ujęciem a SUW Wilcze,
 4. Obsługa zamkniętego zbiornika wody uzdatnionej zlokalizowanego między ujęciem a SUW Pietroszonka,
 5. Dokonywanie odczytów wodomierzy u odbiorców wody i ścieków,
 6. Dostarczanie umów z odbiorcami wody i dostawcami ścieków na odbiór ścieków,
 7. Przyjmowanie od mieszkańców zgłoszeń awarii wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Termin zatrudnienia: umowa o pracę, zatrudnienie od grudnia.

Wymagania : obywatelstwo polskie, wykształcenie minimum zawodowe, prawo jazdy kat. B, nieposzlakowana opinia. Mile widziana znajomość systemów wodociągowych, zasad działania.

CV wraz z podpisanym oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) należy przesyłać na adres email: ekukuczka@istebna.eu do dnia 13 listopada 2020r.

Szczegóły można uzyskać w Referacie Usług Komunalnych pod nr tel. 33855 65 00 wew. 50.

Pouczenie o ochronie danych i wytyczne dla systemów i usług w zakresie zgodności RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy    95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000                 e-mail: urzad@istebna.eu
 2. Administrator wyznaczył inspektora  ochrony danych osobowych:  kontakt: IOD@istebna.eu  
 3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem naboru na wolne stanowisko.
 4. Kandydat  posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko: KONSERWATOR URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH miejsce pracy: Gmina Istebna, wieś Istebna – Wilcze, Istebna – Pietroszonka.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mirosław Książczyk
Data publikacji:21.10.2020 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Książczyk
Data aktualizacji:21.10.2020 10:10