Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.03.2014 13:48 Sprawozdania finansowe za rok 2013
24.03.2014 13:00 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2013
21.02.2014 10:35 Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31.12.2013
21.02.2014 10:32 Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do 31.12.2013
21.02.2014 10:30 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do 31.12.2013
21.02.2014 10:28 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2013r.
21.02.2014 10:26 Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2013r.
21.02.2014 10:24 Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2013 do końca 4 kwartału roku 2013
21.02.2014 10:22 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku.
21.02.2014 10:20 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku.
21.02.2014 10:17 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2013 roku.
24.10.2013 12:21 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
24.10.2013 12:14 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku
24.10.2013 12:12 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku
24.10.2013 12:09 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
24.10.2013 12:06 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
25.07.2013 10:31 Rb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do końca 2 kwartału roku 2013
25.07.2013 10:27 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
25.07.2013 10:21 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku
25.07.2013 10:18 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku
25.07.2013 10:12 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
25.07.2013 10:08 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
25.04.2013 14:21 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku
25.04.2013 14:18 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku
25.04.2013 14:15 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku
25.04.2013 14:13 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
25.04.2013 14:07 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013