Istebna, 17 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Istebna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), a w szczególności art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 w/w ustawy oraz uchwały nr XLI/329/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka, w granicach określonych na załączniku graficznym do ww. uchwały, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach od 27 stycznia 2020 r. do 26 lutego 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w pok. nr 205  w godzinach od 9 do 14.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu

21 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 001  w godzinach

od 11 do 12.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 18 marca 2020 r.:

 • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: inwestycje@istebna.eu

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

 

Wójt Gminy Istebna

mgr Łucja Michałek

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka

 

Administrator danych, dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Istebna   reprezentowany przez Wójta Gminy.  Kontakt do administratora: 43-300 Istebna, Istebna 1000, tel.: +48 855 65 00, e-mail: urzad@istebna.eu

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

pisemnie na adres Urząd Gminy w Istebnej lub na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu

Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych.

W zależności od zaistniałej sytuacji oraz kontekstu Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

 • Przetwarzanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa ciążących na administratorze jako jednostce samorządu gminnego.
 • Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od zainteresowanych, stron postępowania lub z rejestrów publicznych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 • Cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków administratora wynikających  z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i z szczegółowych przepisów prawa zawartych w dokumencie, którego niniejsza klauzula dotyczy.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 • Podanie danych jest dobrowolne, natomiast w przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 • Cel przetwarzania danych: przygotowanie umowy, zawarcie umowy, realizacja umowy.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 • Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie wynika z oddzielnie wyrażonych zgód.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Każdą zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez konsekwencji składając stosowną deklarację w sposób przewidziany w samej zgodzie.

Przekazywanie danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 1. organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych, statutowych, powierzonych Administratorowi;
 2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy;
 3. podmiotom współrealizującym projekty społeczne dofinansowane ze środków zewnętrznych, realizowane przez Urząd Gminy, w zakresie wynikającym ze specyfiki działań objętych finansowaniem.
 4. podmiotom, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.

Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania ich kopii,  ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie.

W trakcie przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:17.01.2020 14:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:17.01.2020 14:43